top of page

Om Ängsblomman

Ängsblommans förskola arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete över hela året med en verksamhetsplan och ett årshjul tillika likabehandlingsplan som gemensamt uppdateras, dokumenteras och analyseras under läsåret. 

 

Förskolechefen har ansvar för den pedagogiska verksamheten på Ängsblommans förskola. Tillsammans med övriga pedagoger lägger vi stor vikt vid att alla barn får bästa tänkbara lärande utifrån gruppens gemensamma lärande och individens enskilda lärande. 

Under året arbetar vi med ett gemensamt mål som vi tillsammans med barnen känner att vi behöver utveckla. På våra planeringsdagar analyserar vi vårt mål och vart vi är på väg. 

 

Vi planerar de aktiviteter som vi vill göra med barnen utifrån vårt gemensamma mål men även utifrån övriga mål som finns i Förskolans läroplan (LpFö-10) 

 

Då vi ser barnens inflytande som en viktig bit i vår verksamhet, så är vi flexibla i att ändra vår planering utifrån barnens önskemål och tankar. Kanske är det något under vår dag som de anser vara extra viktigt just nu och då går detta före vår planerade aktivitet. 

Vi dokumenterar det enskilda barnet och gruppens lärande i vår portal Tyra-appen. 

Där har alla vårdnadshavare en enskild inloggning och kan ta del av bilder, filmer samt beskrivande text om barnens utveckling och lärande. 

 

För att barnen själva ska få möjlighet att ta del av sitt eget lärande har vi dokumentationsväggar inne på förskolan där barnen kan följa det vi gjort gemensamt mot vårt mål.

 

Ängsblomman tillhör sedan hösten 2019 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur verksamhet och alla pedagoger är eller kommer att fortbildas i deras regi.

 

Att alla barn på förskolan ska känna sig trygga med varandra och med alla pedagoger är viktigt för oss och vi arbetar utifrån verktyget FIRO för att stärka grupputvecklingen. 

screenOnly.png
bottom of page