top of page

Information till nya familjer 
 

Ängsblomman är ett föräldrakooperativ. Detta betyder att det är vi föräldrar som äger och driver Ängsblomman. Det är föräldrarna som styr ekonomin, personal och miljön. Det är föräldrarnas ansvar att se till allt sker enligt lag och ordning. För att få en bra ordning på vårt fina Ängsblomman har vi valt att göra så här;
 

Arbetsgrupper


Föräldrarna förväntas engagera sig i en arbetsgrupp. Arbetsgrupperna bestäms vid
Ängsblommans årsmöte och medlemsmöte. Man kan själv önska vilken grupp man
vill vara med i eller så blir man tilldelad en.
Ängsblomman har en styrelse, bestående av Ordförande, Vice ordförande, ledamöter
och suppleanter.
Det finns en intagningsgrupp, faddergrupp, fastighetsansvarig, IT-ansvarig, informationsgrupp, städansvarig, köksansvarig, valberedning, kassör och revisor.
Det kan variera hur många föräldrar som behövs i de olika grupperna under tid.
Nya grupper kan skapas och överflödiga grupper kan tas bort.


Insatsdagar


Inför varje termin blir varje familj tilldelad 1-2 insatsdagar per barn. Antalet ser olika ut beroende
på hur många barn som ingår i familjen och hur många familjer som finns på
Ängsblomman. Insatsdagen sker oftast när en personal är på utbildning eller har annan planerad frånvaro.
Insatsdagen är mellan klockan 08.30 - 16.00. Föräldern arbetar i köket och vi har kompetent personal som
våra barn är trygga med i barngruppen. Köksansvarig har en introduktion med föräldrarna innan de blir tilldelade insatsdagar.


Terminsstädning


På sommaren och vintern sker en grovstädning av hela förskolan. Vi föräldrar blir
tilldelade olika områden där vi ska städa. Man kan få ett område tillsammans med
andra familjer och får då komma överens kring hur man delar upp städningen.
Information kring vilka datum som städningen ska utföras kommer i samband med
utdelning av städområde. Samma princip gäller här. Det är vi föräldrar som ansvarar
för att våra barn har en hygienisk miljö. Följ anvisningarna som finns på förskolan
när ni utför grovstädningen.


Fixardag


En gång per termin sammankallar Fixargruppen till en fixardag. På fixardagen
hjälps vi åt att skapa en bra, miljö för våra barn.

Fixardagen genomförs med eller utan barn på en halvdag. Fixargruppen kommer
med all information inför en fixardag.


Tyra Appen 


Alla föräldrar ska ha ett konto på appen Tyra. Det är genom denna app som all
kommunikation sker från rektorn och personalen på Ängsblomman. Det är
föräldrarnas ansvar att läsa informationen som publiceras på Tyra samt lägga in
barnets vistelsetider. Uppgifter för appen delas ut av rektorn vid inskolningen.
På Tyra finns även all information till medlemmarna/familjerna för att kunna verka
inom kooperativet.

bottom of page